Ordenances i reglaments antics

Aquest apartat disposa de les ordenances i reglaments antics, de l’any 2012 al 2019.

Ordenances i reglaments any 2013

Ordenança fiscal IBI 2013.
Ordenança fiscal sobre vehicles tracció mecànica.
Ordenança fiscal sobre contruccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal sobre l’increment de valor del terreny de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials.
Ordenança fiscal taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança fiscal llicències urbanístiques.
Ordenança fiscal llicències obertura d’establiments.
Ordenança fiscal de serveis fúnebres.
Ordenança fiscal de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
Ordenança fiscal sobre l’ocupació del terreny.
Ordenança fiscal sobre el subministrament d’aigua potable.
Ordenança fiscal sobre l’IAE.
Ordenança fiscal prestació de serveis a la piscina municipal.
Ordenança fiscal sobre el servei d’abastament domiciliari d’aigües.
Ordenança fiscal sobre la retirada de vehicles abandonats.
Ordenança fiscal sobre el tancament i neteja de parcel·les.
Ordenança fiscal reguladora de llicències ambientals.
Ordenança fiscal tinença animals domèstics.
Ordenança creació de fitxers i protecció de dades.
Ordenança taxa per la prestació de serveis en el poliesportiu municipal
Ordenança aproficament especial domini públic.
Ordenança sobre el reglament del registre municipal d’unions estables de parella
Ordenança sobre el preu públic per la prestació de serveis de la brigada municipal d’obres en benefici de particulars
Ordenança taxa recollida fracció orgànica.
Ordenança taxa per a la prestació de servei del casal d’estiu.
Ordenança reguladora de la taxa per a la ocupació de terrenys d’ús públic.
Ordenança reguladora de les infraccions de trànsit.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització del servei de llar d’infants municipal
Ordenança fiscal reguladora de les activitats ramaderes

Ordenances i reglaments any 2014

Ordenances i reglaments any 2015

01-IBI-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

02-IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA

03-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

04-IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

05-GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

06-TAXA PER EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

07-TAXA PER LLICÈNCIES URBANISTIQUES

08-TAXA PER LLICENCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

09-TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCA

11-TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

14-TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

15-TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

16-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

18-GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

19-TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

20-REGLAMENT DE SERVEIS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGÜES

21-REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O DE FORMA ABUSIVA A LA VIA PÚBLICA

22-REGLAMENT REGULADOR DEL TANCAMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE PARCEL·LES RUSTIQUES ..

23-REGLAMENT REGULADOR DE LES LLICENCIES MUNICIPALS D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS …

24-REGULADORS DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

25-DE CREACIO DE FITXERS I PROTECCIO DE DADES

26-TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

27-REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

28-REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA

29-PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES EN BENEFICI DE PARTICULARS

30-REGULADORA DE LA TAXA PER LA GESTIÓ I RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPAL

31-TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE CASAL ESTIU

32-REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, TAULELLS I ALTRES ELEMENTS SIMILARS AMB FINALITAT LUCRATIVA

33-REGULADORA DE LES INFRACCIONS A LA NORMATIVA SOBRE TRANSIT, CIRCULACIO DE VEHICLES A TOTOR I SEGURETAT VIAL

36-REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

37-REGULADORA DE LES ACTIVITATS RAMADERES

38-REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

39-REGULADORA DE LA TAXA ESPAI CERETANIA

Ordenances i reglaments any 2018

Ordenances i reglaments any 2019