Ordenances i reglaments 2015

01-IBI-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

02-IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA

03-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

04-IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

05-GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

06-TAXA PER EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

07-TAXA PER LLICÈNCIES URBANISTIQUES

08-TAXA PER LLICENCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

09-TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCA

11-TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

14-TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

15-TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

16-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

18-GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

19-TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

20-REGLAMENT DE SERVEIS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGÜES

21-REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O DE FORMA ABUSIVA A LA VIA PÚBLICA

22-REGLAMENT REGULADOR DEL TANCAMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE PARCEL·LES RUSTIQUES ..

23-REGLAMENT REGULADOR DE LES LLICENCIES MUNICIPALS D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS …

24-REGULADORS DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

25-DE CREACIO DE FITXERS I PROTECCIO DE DADES

26-TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

27-REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

28-REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA

29-PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES EN BENEFICI DE PARTICULARS

30-REGULADORA DE LA TAXA PER LA GESTIÓ I RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPAL

31-TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE CASAL ESTIU

32-REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIO DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES, TRIBUNES, TAULELLS I ALTRES ELEMENTS SIMILARS AMB FINALITAT LUCRATIVA

33-REGULADORA DE LES INFRACCIONS A LA NORMATIVA SOBRE TRANSIT, CIRCULACIO DE VEHICLES A TOTOR I SEGURETAT VIAL

36-REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

37-REGULADORA DE LES ACTIVITATS RAMADERES

38-REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

39-REGULADORA DE LA TAXA ESPAI CERETANIA