Ordenances i Reglaments 2013

Ordenança fiscal IBI 2013.
Ordenança fiscal sobre vehicles tracció mecànica.
Ordenança fiscal sobre contruccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal sobre l’increment de valor del terreny de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials.
Ordenança fiscal taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança fiscal llicències urbanístiques.
Ordenança fiscal llicències obertura d’establiments.
Ordenança fiscal de serveis fúnebres.
Ordenança fiscal de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
Ordenança fiscal sobre l’ocupació del terreny.
Ordenança fiscal sobre el subministrament d’aigua potable.
Ordenança fiscal sobre l’IAE.
Ordenança fiscal prestació de serveis a la piscina municipal.
Ordenança fiscal sobre el servei d’abastament domiciliari d’aigües.
Ordenança fiscal sobre la retirada de vehicles abandonats.
Ordenança fiscal sobre el tancament i neteja de parcel·les.
Ordenança fiscal reguladora de llicències ambientals.
Ordenança fiscal tinença animals domèstics.
Ordenança creació de fitxers i protecció de dades.
Ordenança taxa per la prestació de serveis en el poliesportiu municipal
Ordenança aproficament especial domini públic.
Ordenança sobre el reglament del registre municipal d’unions estables de parella
Ordenança sobre el preu públic per la prestació de serveis de la brigada municipal d’obres en benefici de particulars
Ordenança taxa recollida fracció orgànica.
Ordenança taxa per a la prestació de servei del casal d’estiu.
Ordenança reguladora de la taxa per a la ocupació de terrenys d’ús públic.
Ordenança reguladora de les infraccions de trànsit.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització del servei de llar d’infants municipal
Ordenança fiscal reguladora de les activitats ramaderes