Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2019 Bop: 119-0 Edicte: 4882 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'exposició pública de l'expedient de generació de crèdit 5/2019 per increment del pressupost per llicències municipals urbanístiques
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4716 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'exposició pública de la creació d'un expedient de generació de crèdit per increment del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4335 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'exposició pública de l'expedient de generació de crèdit 3/2019 per increment del pressupost per plusvàlues
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4315 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública d'un projecte d'intervenció arqueològica
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4109 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública de l'inventari de béns i drets
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4108 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública de l'actualització del Pla director d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 90-0 Edicte: 3520 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública de la modificació puntual de l'area situada a la Plaça del Mirador de Bolvir
Exercici: 2019 Bop: 84-0 Edicte: 3190 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal núm. 44, reguladora del soroll
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3253 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2540 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació definitiva del Pla especial per assignació d'usos al SUP Sallens de Bolvir