Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7025 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 6901 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Informació pública de l'expedient de generació de crèdit 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6617 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Incoació de l'expedient per a la provisió de la plaça de jutge de pau suplent de Bolvir
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6579 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6449 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6448 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 42 reguladora de les bases de la col·laboració econòmica a nens escolaritzats a l'Escola municipal de Santa Cecília, a l'Escola bressol l'Orenenta de Bolvir i a alumnes d'ESO i d'estudis reglats post-obligatoris
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6255 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del Projecte de nova xarxa de reg a la urbanització La Solana del Golf
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6254 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la Memòria valorada de condicionament i millora del Camí de Sant Jaume
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6203 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2020 Bop: 167-0 Edicte: 6123 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovacio definitiva de l'Ordenança núm. 24, reguladora de la tinença d'animals domèstics