Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2921 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2747 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del canvi de modalitat urbanística del PAU Torrent dels Agustins de Bolvir
Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2660 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del Projecte d'intervenció arqueològica al Castellot de Bolvir
Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2647 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'organització i funcionament de l'escola bressol municipal "l'Oreneta"
Exercici: 2021 Bop: 61-0 Edicte: 2316 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 27 sobre la taxa d'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2270 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2264 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, general de gestió, inspecció i recaptació ingressos de dret public municipals
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2258 CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA - Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de "Rehabilitació de l'edifici de la rectoria de Talltorta per al centre d'interpretació i activitats culturals" de Bolvir
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2257 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 46, reguladora de la recollida i gestió dels residus d'envasos de vidres procedents de grans productors
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2077 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 31 reguladora del casal d'estiu