Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7055 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública del projecte de reparcel·lació voluntària PAU-BOL-1 (la torre de Bolvir)
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6694 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de reglaments i ordenances
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6693 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6692 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 41, sobre venda i consum indegut de begudes alcohòliques a la via i espais públics de Bolvir
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5423 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'adjudicació de la concessió administrativa d'us privatiu del domini públic caseta-bar piscina 2018
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5298 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5297 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5296 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte de nomenament de funcionària interina
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4101 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de les normes d'organització i funcionament de l'escola bressol municipal "l'Oreneta" de Bolvir
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3373 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte d'obres