Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9730 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació provisional de la modificació dels estatuts de l'Entitat Urbanística de Conservació del Pla parcial del sector 33 "les Espiraltes"
Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9725 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9781 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació provisional de modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 220-0 Edicte: 9664 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8705 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8692 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8276 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8161 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 149-0 Edicte: 6737 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci sobre l'aprovació del plec de clàusules per a la contractació d'obres per procediment obert i licitació de la primera fase de les obres de rehabilitació integral i reforma i ampliació d'edifici -porxos de cal Fanxico- per a auditori i altres serveis culturals
Exercici: 2017 Bop: 141-0 Edicte: 6295 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació definitiva de la modificació puntual de l'ordenació de les edificacions d'un pla de millora urbana