Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10354 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8481 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del Pla especial per a l'assignació d'usos per equipament al SUP Sallens
Exercici: 2018 Bop: 192-0 Edicte: 8403 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7460 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva del Reglament 2 - Codi de conducta i bon govern dels carrecs públics representatius de l'Ajuntament de Bolvir
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7055 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública del projecte de reparcel·lació voluntària PAU-BOL-1 (la torre de Bolvir)
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6694 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de reglaments i ordenances
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6693 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6692 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 41, sobre venda i consum indegut de begudes alcohòliques a la via i espais públics de Bolvir
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5423 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'adjudicació de la concessió administrativa d'us privatiu del domini públic caseta-bar piscina 2018
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5298 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres