Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 832 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 497 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació provisional i definitiva d'ordenances
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10803 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'adjudicació d'un contracte de subministrament
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10676 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació del calendari fiscal dels impostos, taxes i preus públics per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10793 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10523 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10024 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 9999 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9730 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació provisional de la modificació dels estatuts de l'Entitat Urbanística de Conservació del Pla parcial del sector 33 "les Espiraltes"
Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9725 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018