Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3332 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte de nomenament de tinents d'alcalde, delegacions de l'Alcaldia a favor de regidors de la corporació i retribucions per assistència
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3331 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial del Codi de conducta i bon govern dels càrrecs públics representatius de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3053 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3035 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació del plec de clàusules i de la licitació per a l'explotació de la caseta-bar del parc de la piscina de Bolvir
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3012 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública de l'aprovació del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 69-0 Edicte: 3026 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació publica de la modificació d'un pla parcial urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2867 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial del Catàleg de béns a protegir del municipi
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2866 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial de la modificació del projecte d'obres de rehabilitacio dels porxos de Cal Fanxico, 2a fase
Exercici: 2018 Bop: 61-0 Edicte: 2549 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació de les bases del concurs per proveir interinament la plaça de secretaria intervenció
Exercici: 2018 Bop: 52-0 Edicte: 2148 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte de contractació temporal de personal