Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10279 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Contractació laboral temporal d'un tècnic auxiliar de cultura
Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10073 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Licitació del contracte mixt de subministrament i servei del projecte museístic realitat immersiva Rectoria Talltorta
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 10087 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Extracte del decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Bolvir de 4 de novembre de 2022, de convocatòria d'ajuts escolars per a ESO i estudis post-obligatoris (Convocatòria BDNS 658742)
Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9173 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic cultural auxiliar
Exercici: 2022 Bop: 199-0 Edicte: 9022 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal de Cerdanya PMUBOL1 Talltorta
Exercici: 2022 Bop: 198-0 Edicte: 8985 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8895 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Derogació de l'Ordenança municipal núm. 44, reguladora del soroll
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8634 CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS - Aprovació del padró d'aigua del municipi de Bolvir del 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8576 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del pressupost consolidat de l'Ajuntament de Bolvir i Fundació El Castellot de Bolvir i plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 190-0 Edicte: 8699 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del projecte de museïtzació de la Rectoria de Talltorta