Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5298 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5297 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5296 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte de nomenament de funcionària interina
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4101 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial de les normes d'organització i funcionament de l'escola bressol municipal "l'Oreneta" de Bolvir
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3373 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública de l'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3332 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte de nomenament de tinents d'alcalde, delegacions de l'Alcaldia a favor de regidors de la corporació i retribucions per assistència
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3331 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació inicial del Codi de conducta i bon govern dels càrrecs públics representatius de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3053 AJUNTAMENT DE BOLVIR Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3035 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'aprovació del plec de clàusules i de la licitació per a l'explotació de la caseta-bar del parc de la piscina de Bolvir
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3012 AJUNTAMENT DE BOLVIR Anunci d'informació pública de l'aprovació del compte general de l'exercici 2017