INFORME RESULTATS ANALÍTICS DE L’AIGUA A LES ESPIRALTES – MARÇ