Alcalde

Presentació de l'Alcalde

ISIDRE CHIA 34 anys Empresari del ram de la jardineria. Casat i pare de tres fills.
ISIDRE CHIA TRILLES
Empresari del ram de la jardineria.
Casat i pare de tres fills.

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web de l’Ajuntament de Bolvir!

En aquest portal hi trobareu tota la informació que necessiteu del municipi i les diverses activitats que s’hi realitzen. Així des de l’Ajuntament treballem per fer d’aquesta web, un recurs que permeti millorar i facilitar la informació entre l’administració i la ciutadania.

Amb aquest objectiu s’han facilitat nombrosos documents, com inscripcions i altres, a disposició de l’usuari, els quals agilitzen els tràmits i gestions amb les institucions i l’administració municipal, a més d’evitar al ciutadà un desplaçament innecessari.

També a través de la web, oferim coneixement i informació de molts àmbits diferents, més enllà de l’administratiu, com cultural, educatiu, esportiu, oci, turisme, restaurant,… per aquells que cerquen noves experiències en el municipi.

En definitiva, us convido i animo a passejar-vos per la nostra web, que ha estat creada pel vostre servei i ús i que anirà creixent i millorant dia rere dia, sempre oberta als vostres suggeriments.

 

Isidre Chia Trilles

Alcalde de Bolvir

Competències de l'Alcalde

 • – Representar l’ajuntament.
 • – Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • – Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • – Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • – Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • – Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • – Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • – Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • – Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • – Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • – Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • – Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • – Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • – Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • – Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • – Nomenar els tinents d’alcalde.